CSR RÅDGIVNING    –   STRATEGI  –   PROCES   –   IMPLEMENTERING   –   CERTIFICERING   –   RAPPORTERING

Brug for hjælp med CSR

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at realisere potentialet i at arbejde strategisk med samfundsansvar Hvordan forholder din virksomhed sig til samfundsansvar og CSR?

Tag en hurtig pejling her
csr-intro

CSR intro

Hvad er CSR? Her er en kort introduktion til en række nøglebegreber.

Virksomhed og samfund

Corporate Social Responsibility (CSR) handler om virksomhedernes sociale ansvar. CSR-begrebet bygger på den opfattelse, at virksomhederne og samfundet omkring dem er gensidigt afhængige. Derfor har virksomhederne et samfundsansvar og vice versa.

Socialt og miljømæssigt ansvar

CSR defineres som den måde, hvorpå virksomheder på frivillig basis integrerer sociale og miljømæssige hensyn, i måden de driver forretning på, og i den måde de forholder sig til deres stakeholdere på.

Den frivillige indsats

Frivillighed er et nøglebegreb i CSR. Alt det virksomheden gør, fordi den har pligt til det ifølge lovgivningen, anses ikke som CSR. Virksomheden udviser samfundsansvar, når den frivilligt gør mere end loven kræver af den.

Motiverne bag CSR

Bag virksomhedernes CSR-indsats ligger ofte en vifte af forskellige motiver. Det kan være etiske, moralske, sociale, miljømæssige, filantropiske og mange andre grunde. Set i et historisk perspektiv er der mange eksempler på, at virksomheder har udvist et stort samfundsansvar – også uden at have været drevet af et egennyttigt mål om f.eks at tjene penge på det. Denne tilgang til samfundsansvar ser i dag ud til at være på tilbagetog, til fordel for en mere strategisk- eller forretningsdrevet CSR tilgang, hvor både etiske-, miljømæssige-, sociale- og økonomiske motiver ligger til grund for CSR-indsatsen.

Forretningsdrevet CSR

Vi betegner CSR-arbejdet som strategisk eller forretningsdrevet, når CSR er en integreret del af virksomhedens overordnede strategiske planer og mål.
Forskellen mellem den ’klassiske’ CSR-tilgang og forretningsdrevet CSR er, at også den økonomiske dimension indgår som et legitimt motiv. Forretningsdrevet CSR har som et blandt flere mål også at bidrage positivt til virksomhedens indtjening.

Et ideal om Corporate Citizenship

Virksomheden som ansvarlig ’samfundsborger’ handler dybest set om at opnå omverdenens accept – og dermed den ’license to operate’, uden hvilken ingen virksomhed kan overleve i længden. Vejen til målet er at drive virksomhed på en forsvarlig måde – eller som det er blevet formuleret:
”The CSR firm should strive to make a profit, obey the law, be ethical and be a good corporate citizen”. (Caroll, 1999)

Hvad er CSR? Her er en kort introduktion til en række nøglebegreber.

Skal – skal ikke?

Der er ikke i Danmark en lovfæstet pligt til at arbejde med CSR. Derimod er der i regnskabsloven en bestemmelse (§99), der pålægger større virksomheder (regnskabsklasse C og D) og børsnoterede, finansielle virksomheder at rapportere om, hvordan de forholder sig til samfundsansvar.

Det er altså ikke alle virksomheder, der har rapporteringspligt, men alligevel er der flere og flere virksomheder, der af egen drift vælger at arbejde med- og rapportere om CSR. Hvorfor mon?

Er der en CSR business case?

Kritikkerne af CSR har traditionelt hævdet, at CSR-arbejdet er en omkostning for virksomhederne, mens tilhængerne på deres side argumenterer for, at det modsatte er tilfældet. Men hvad er så egentlig konklusionen?

Vores svar er, at der er en positiv business case for CSR, hvis CSR-arbejdet bliver grebet rigtigt an. Man kan sagtens finde forretningsdrevne CSR-initiativer, der også giver resultater på bundlinjen både på kort og på lang sigt.
Tages der udgangspunkt i den enkelte virksomheds konkrete situation, bør virksomheden også kunne tjene penge på CSR-indsatsen.

Dette understøttes af nyere forskningsresultater på feltet. En international meta-analyse baseret på mere end 50 virksomheders CSR-cases, viser en statistisk, positiv sammenhæng mellem CSR og finansiel performance. Flere andre analyser dokumenterer, at CSR-arbejdet som regel lønner sig for virksomheden. En analyse blandt danske virksomhedsledere (Ledernes Hovedorganisation, 2009) viser, at virksomhederne generelt oplever gode effekter af arbejdet med CSR. Virksomhederne ser de største positive effekter på medarbejdernes engagement (85 procent) og tilfredshed (84 procent). Virksomhedernes ledere oplever også, at de ved at arbejde med CSR har styrket virksomhedens omdømme (83 procent).

CSR som risk management

Strategisk CSR arbejde bør være en del af virksomhedens beredskab i forbindelse med risk management. Seriøst CSR-arbejde kan være med til at forebygge problemer og imødekomme kritiske stakeholdere, så eventuelle negative historier i pressen eller i de sociale medier undgås, og så virksomhedens omdømme ikke lider skade.

CSR som ’forsikringspolice’

Skulle der opstå ’issues’, hvor virksomheden må tage imod berettiget kritik, vil det – alt andet lige – være en formildende omstændighed, hvis virksomheden i øvrigt opfører sig ansvarligt, og kan dokumentere en troværdig og seriøs CSR-indsats.

CSR som stakeholder relationsarbejde

Virksomhedens omdømme og dens corporate brand udgør dens symbolske kapital, og kan i visse tilfælde være mere værd end virksomhedens øvrige aktiver til sammen. Negativ medieomtale og kritik på de sociale medier, skader virksomhedens omdømme, og kan medføre store omkostninger i form af mistet omsætning, tabte markedsandele og et svækket omdømme, som det tager tid og er dyrt at genopbygge.

Derfor er pleje af virksomhedens relationer til dens stakeholdere af stor betydning – og CSR er rendyrket stakeholder relationsarbejde, der kan være med til at sikre vigtige stakeholderes loyalitet.

citat_zeroone

 

The Business of Business is Business

Milton Friedmann, 1912 – 2006

»The Business of Business is Business« er et citat fra den neo-liberale amerikanske økonom og Nobelprismodtager Milton Friedmann.
I en nu berømt artikel i The New York Times, 1970 skrev Friedmann, at virksomhedens eneste sociale ansvar er at øge sin profit. Kun ved at skabe profit kan virksomheden betale skatter, skabe arbejdspladser og velstand for samfundet. Friedmanns radikale synspunkt var i en årrække et ofte benyttet modargument
i debatten for- eller imod virksomhedernes sociale ansvar.

csr-tilgange

CSR tilgange

Hvorfor skal virksomheden interessere sig for CSR? Det korte svar er: Fordi det interesserer virksomhedens kunder og andre vigtige stakeholdere.

Der er lige så mange forskellige tilgange til CSR, som der er virksomheder. De kan have vidt forskellige motiver, der tilskynder dem til at udvise samfundsansvar, og de kan gøre det på mange forskellige måder.

Hvad der er det rigtige CSR-initiativ for den enkelte virksomhed, afhænger helt af dens situation.  Vi anbefaler, at CSR initiativerne tager udgangspunkt i virksomhedens mission og kerneværdier. På den måde bliver CSR-arbejdet vedkommende og relevant, og kan integreres i forretningsstrategien. Er CSR en del af virksomhedens overordnede strategi, øges sandsynligheden for at CSR-indsatsen påvirker bundlinjen positivt.

Et godt sted at starte virksomhedens arbejde med samfundsansvar er derfor at udarbejde en CSR-strategi, men inden det gøres, er det en god idé at overveje hvilken tilgang til CSR, der er den rigtige for netop din virksomhed. Hvad er det, der skal motivere alle i din organisation til at arbejde med CSR? Kender du ikke svaret, bliver det svært at forankre CSR-arbejdet i organisationen.

Ser man på virksomhedernes forskellige tilgange til CSR, danner der sig et overordnet mønster. Interviews med et stort antal virksomhedsledere viser, at motiverne, der driver CSR indsatsen, typisk falder i fem hovedgrupper:

iconGron_01 Risk management (undgå negativ omtale etc.)

iconGron_01 Øget organisatorisk effektivitet (medarbejder motivation, engagement, mere innovation etc.)

iconGron_01 Styrket markedsposition (i forhold til kunder, leverandører etc.)

iconGron_01 Corporate citizenship (styrket legitimitet fra omverdenen, license to operate etc.)

iconGron_01 Etik og moral (det er en pligt, at give noget tilbage til samfundet)

Uanset hvad motiverne i øvrigt er, nævner alle respondenter punkt 5 – at man anser CSR-arbejdet for at være det rigtige at gøre (moral, etik, pligt osv.).

Går vi lidt mere i dybden, finder vi en vifte af motiver, som i forskellige kombinationer typisk ligger til grund for virksomhedernes CSR-indsats:

CSR som risk management

Strategisk CSR arbejde bør være en del af virksomhedens beredskab i forbindelse med risk management. Seriøst CSR-arbejde kan være med til at forebygge at problemer opstår eller imødekomme kritiske stakeholdere, så eventuelle negative historier i pressen eller i de sociale medier undgås. Lider virksomhedens omdømme skade, kan det være en både langvarig og bekostelig proces at genoprette tilliden til virksomheden.

CSR som forsikring

Skulle der opstå ’issues’, hvor virksomheden må tage imod berettiget kritik, vil den – alt andet lige – have et bedre udgangspunkt i bestræbelserne for at dæmme op for kritikken, hvis virksomheden i øvrigt opfører sig ansvarligt, og kan dokumentere en igangværende, troværdig og seriøs CSR-indsats.

CSR som stakeholder-relationsarbejde

Virksomhedens omdømme og dens corporate brand udgør dens symbolske kapital, og kan i visse tilfælde være mere værd end virksomhedens øvrige aktiver til sammen. Virksomhedens omdømme opbygges i stakeholdernes bevidsthed. Derfor er pleje af virksomhedens stakeholderrelationer af stor betydning – og CSR er rendyrket stakeholder relationsarbejde, der kan være med til at sikre vigtige stakeholderes loyalitet over for virksomheden og dens varer og services.

CSR som employerbranding

En stærk CSR-profil styrker virksomhedens brand – herunder også employer brandet. Har virksomheden et godt employer brand har virksomheden en økonomisk fordel, fordi den har lettere ved at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft og styrke motivation og produktivitet.

CSR som driver for innovation

Bæredygtigheds- og ansvarlighedsbølgen har skabt behov for nye løsninger på en lang række områder. CSR – eller CSI (corporate social innovation) kan derfor også bruges som driver for udvikling af nye produkter og services. Flere virksomheder har været dygtige til at se udfordringer og muligheder for at skabe nye og bedre produkter i nødvendigheden af at tænke i nye baner.

CSR – et krav fra den politiske forbruger

NGO’er, aktivister og politiske forbrugere lægger i stigende grad pres på virksomhederne. Derfor er det vigtigt, at virksomheden arbejder seriøst med sine stakeholderrelationer. Undersøgelser viser, at forbrugerne tillægger CSR stor betydning. Næsten 80 procent af de amerikanske forbrugere nævner CSR som et parameter for deres forbrugsvalg, og 90 procent af skandinaverne mener at virksomhederne har et ansvar, der rækker ud over hensynet til virksomhedens aktionærer.

CSR – som moralsk imperativ

Et motiv som ofte ligger mere latent bag et eller flere andre motiver er det etiske. Mange virksomheder føler det som en etisk eller moralsk forpligtelse f.eks at arbejde med velgørenhed og filantropi, og at bidrage til det omkringliggende samfund på forskellig vis, uden egen vinding for øje – helt i tråd med det Emanuel Kant kalder for pligt-etik.

citat_zerofive

Social ansvarlighed på den rigtige måde handler om,
hvordan virksomheden tjener sine penge,
ikke om hvordan virksomheden bruger sit overskud

Mads Øvlisen, tidl. adm.direktør og bestyrelsesformand, Novo Nordisk

Mads Øvlisen er adjungeret professor i virksomheders sociale ansvar (CSR) ved CBS. Han har været formand for The Copenhagen Center for Social Responsibility, og siden 2006 medlem af The United Nations Global Compact Board.

ydelser

Ydelser

VI RÅDGIVER PÅ FØLGENDE OMRÅDER

CSR rådgivning og sparring
CSR strategi
Implementering af CSR-initiativer
Certificering inden for gængse standarder
CSR-rapportering, valg af rapporteringsstandarder etc.
CSR-kommunikation generelt – juridiske- og markedsføringsmæssige aspekter
CSR work shops
Udarbejdelse af code of conduct

Udgangspunktet:

Vores tilgang til virksomhedens samfundsansvar er, at indsatsen skal være strategisk og forretningsdrevet, og at CSR arbejdet skal bidrage positivt til bundlinjen.
Vi anbefaler derfor, at CSR-arbejdet anskues ud fra princippet om den tredobbelte bundlinje. I alle faser af CSR-forløbet fokuserer vi derfor på de tre områder – PEOPLE – PLANET – PROFIT, der så vidt muligt skal være i en indbyrdes balance.

PEOPLE
– omfatter CSR-indsatsens sociale aspekter som medarbejder forhold, sikkerhed, trivsel, psykisk arbejdsmiljø, motivation, sundhed, kost motion, alkohol-politik, rygepolitik osv
Respekten for menneskerrettigheder, en ansvarlig politik for børnearbejde, bekæmpelse af korruption osv er også dele af dette område.
PLANET
– omfatter CSR-indsatsens miljømæssige sider. Det vil sige energi- og ressourceforbrug, belastningen af miljøet fra CO2- og andre udledninger, bæredygtighed, klima osv.
PROFIT
– omfatter CSR-indsatsens økonomiske side.
CSR-indsatsen skal kunne betale sig for virksomheden. Kun derved bliver indsatsen vedholdende og bæredygtig i det lange perspektiv.
En virksomhed, der ikke tjener penge, bidrager jo ikke i længden til samfundet med skatter, arbejdspladser, lokal udvikling, øget velstand osv
citat_zerotwo

En virksomhed, der ikke laver andet end penge, er en sølle virksomhed

Henry Ford, 1863 – 1947

Henry Ford var bevidst om sin virksomheds sociale ansvar. Flere steder i USA oprettede Ford derfor skoler, som benyttede moderne undervisningsprincipper, hvor boglig undervisning blev kombineret med undervisning i praktiske færdigheder efter et ’learning by doing’ princip.

road-map

Road map

SAMLET

Der er ofte flere veje til samme mål. Sådan er det også, når virksomheden vil arbejde med forretningsdrevet CSR. Figuren herover er et forsøg på at give et samlet overblik over relevante stationer på CSR-rejsen. Det er derimod kke et forsøg på at vise en ‘one size fits all’ model for, hvordan vi arbejder med CSR.

Virksomheder er forskellige, og har forskellige udfordringer og muligheder. Derfor tager vi i vores rådgivning udgangspunkt i den enkelte virksomheds situation, før vi giver anbefalinger om, hvor turen starter, og hvilken retning den skal tage.
CSR STRATEGI

iconGron_01 CSR-Primer
Kritiske forbrugere, investorer, medarbejdere og andre stakeholdere lægger i stigende omfang pres på virksomhederne. De vil vide hvordan varerne produceres, hvilke miljømæssige omkostninger det har, og hvordan virksomhederne i øvrigt agerer i forhold til ansvarlighed.
Derfor ses også – både i bestyrelse, ledelse, og blandt medarbejderne – en voksende interesse for CSR. En interesse, som har synliggjort et behov for en mere grundlæggende indsigt og viden om CSR. Hvad er det helt præcist? Er det noget for os? Hvordan kommer vi i gang? osv.

Et godt sted at starte med CSR er at etablere en fælles forståelse for, hvad CSR helt præcist er, og hvad det eventuelt kunne være.

CSR-primer – er en work-shop, hvor vi giver en introduktion til CSR-begrebet generelt, og med udgangspunkt i den konkrete virksomheds situation gør det lettere at vurdere hvilken relevans CSR har for virksomheden. CSR-primer skaber fælles forståelse blandt ledelse og medarbejdere om hvad CSR er, og giver virksomheden et godt afsæt for at komme igang.

iconGron_01 Dialog med key-stakeholders
CSR er stakeholder-relationsarbejde. Derfor bør virksomhedens vigtigste stakeholdere engageres i udvælgelse og definering af CSR-initiativerne. Samfundsudviklingen har medført et skift fra shareholder- til stakeholder fokus

i virksomhederne. Trænger stakeholderarbejdet til et løft i din virksomhed, hjælper vi med at professionalisere og systematisere strategien på området.

iconGron_01 CSR-Strategiudvikling
Strategien bør formuleres, så CSR indsatsen ligger tæt op ad virksomhedens kerneforretning, og tager udgangspunkt i dens værdier. Strategien skal naturligvis også være i tråd med virksomhedens øvrige overordnede mål og strategier. Det vil for eksempel sige forretningsstrategi, brandingstrategi,

employerbrandingstrategi osv. Endelig er det vigtigt at være realistisk i forhold til egen organisation, så strategien tilpasses virksomhedens ressourcer, medarbejdernes kompetencer osv.

iconGron_01 Formulering af CSR-mål og KPI’er
Der bør – lige som for virksomhedens øvrige aktiviteter – opstilles klare mål for CSR-indsatsen, og der kan med fordel defineres en række målepunkter eller KPI’er, der gør det lettere at arbejde systematisk og sikre at målene nås. Også her er det vigtigt at være realistisk omkring sine mål. At indføre en CSR

tænkning i en organisation er i bund og grund et forandringsprojekt, som tager tid at gennemføre. Især i begyndelsen er det vigtigt for moralen og projektets fremdrift, at der opnås synlige sejre under vejs. Derfor har vi en række konkrete anbefalinger til CSR initiativer, som hurtigt giver synlige resultater.

iconGron_01 Strategi for implementering
Implementeringen af CSR strategien i organisationen er altafgørende for det samlede projekt. Føler organisationen ejerskab i forhold til CSR-initiativerne, så de forankres godt i organisationen, er meget nået.
Erfaringer fra en række virksomheder peger på, at en en ’inside-out’ strategi for CSR-implementering er en fornuftig måde at gribe tingene an på.

Start derfor med det nære og det der er tættest på virksomheden og dens vigtigste stakeholdere (f.eks medarbejderne). Det nære skal være på plads, før man – populært sagt – begynder at redde regnskoven.

iconGron_01 Monitorere, synliggøre og forankre
Det er af strategisk vigtighed, at CSR processen er forankret i ledelsen og har dennes bevågenhed. Kun derved kan CSR arbejdet forankres i resten af organisationen.
Som i alle andre forandringsprocesser er synliggørelse af succes’er et vigtigt element i en proces, der skal sikre, at projektet giver mening for den enkelte

medarbejder, og få hende eller ham til at tage ejerskab for CSR-initiativerne og kæmpe for dem. Lykkes det, er CSR blevet en integreret del af virksomhedens kultur og dens måde at driveforretning på – og så kan alt lade sig gøre.

iconGron_01 Certificering
Man kan sagtens arbejde med samfundsansvar og CSR, uden at være certificeret efter en eller anden standard. For mange virksomheder kan det dog give god mening at arbejde hen mod en certificering, som omverdenen kender og har tillid til. Kan virksomheden bruge certificeringen som et

konkurrenceparameter, er det selvfølgelig et aspekt, der taler for en certificering.
Et andet argument er, at certificeringsprocessen i sig selv godt kan være værdifuld for organisationen, fordi den anviser en struktureret vej til målet.

iconGron_01 CSR-rapportering
CSR-arbejdet giver størst værdi for virksomheden – f.eks. i form af styrket omdømme, hvis der kommunikeres om det til omverdenen. Det vigtigste kommunikationselement er i denne sammenhæng CSR-rapporten. En del virksomheder har valgt at rapportere i overensstemmelse med en af de kendte rapporteringsstandarder, f.eks UN-Global Compact, mens andre har valgt at rapportere uden. Begge muligheder rummer fordele og ulemper.

Tilslutter virksomheden sig en rapporteringsstandard, skal man være opmærksom på, at der med standarden også følger en række krav, som man skal indstillet på at leve op til. Hvad der er bedst for virksomheden, afhænger af situationen. Vigtigst er det selvfølgelig, at rapporten lever op til lovens krav for korrekt rapportering, men det kan sagtens lade sig gøre uden for rammerne af en standard.

iconGron_01 Evaluering af indsatsen
CSR-arbejdet involverer og griber ind i hele organisationen. Derfor er det en god idé at sætte sig veldefinerede mål, holde øje med om projektet følger planen, og med jævne mellemrum evaluere indsatsen som helhed.

I takt med at definerede mål for CSR-arbejdet nås, defineres nye mål for det fortsatte CSR-arbejde. CSR-arbejdet er en kontinuerlig proces, der hvis den er godt forankret i organisationen, på et tidspunkt bliver en del af virksomhedens DNA, og derfor aldrig slutter.

Dialog

De processer, der ligger bag såvel den strategiske CSR-del som selve implementeringsdelen, er virksomhedsrelaterede og derfor situationsbestemte. Alt vedrørende processen udspringer af situationen og den enkelte virksomheds kultur, CSR-niveau, mål, ambitioner osv.

Et hovedprincip for os er dog, at samtlige processer gennemføres i tæt samspil med organisationen og dens ansatte på alle niveauer. Det skyldes dels, at det er vigtigt for CSR-projektet, at der udvikles ejerskab hos de involverede og de ansatte generelt. Dels at det er vigtigt, at den læring omkring CSR, som opstår under vejs i processen, forbliver i organisationen og på længere sigt indlejres som en del af virksomhedens DNA.
Målet er jo, at organisationen bliver i stand til selv at drive og udvikle CSR-arbejdet, og at det at tænke CSR ind i alt, hvad virksomheden foretager sig, bliver en del af virksomhedskulturen og virksomhedens måde at agere på.
CSR skal være en gennemgående tråd i det stof organisationen består af. Ikke en lap, der er syet uden på.

Virksomheden har ejerskabet til processen, men vi faciliterer den. Det giver virksomheden følgende fordele under vejs: Et kvalificeret, eksternt perspektiv på processen, større frihed til selv at være kreative og deltagende i processen mens den foregår, støtte til en bedre forberedelse og alt i alt et bedre resultat til sidst.

I CSR-processens forskellige faser kan indgå en række af de elementer fra vores værktøjskasse, der også benyttes i andre udviklings- og forandringsprocesser vi har stået i spidsen for. Det kunne f.eks. være:

iconGron_01 Introduktion til CSR
Oplæg med introduktion til CSR generelt. Enten i form af away-day for ledelsen, kantinemøder og tema-dage for hele virksomheden, eller på afdelingsniveau osv.

Formålet er her, at skabe fælles forståelse blandt ledelse og medarbejdere om hvad CSR er, og sætte gang i en proces hvor medarbejderne reflekterer over hvilke CSR-initiativer, der kunne være relevante, og dermed give virksomheden et godt afsæt for at komme igang.

iconGron_01 CSR work shops
Afholdelse af work shops med inspirerende oplæg
og virksomhedsnære cases.

Work shops, hvor der er mulighed for at diskutere og arbejde med virksomhedsinspirerede CSR-temaer og dilemaer, kan være meget effektive, fordi de giver plads for personlig involvering.

iconGron_01 CSR-fora med cases
Fora med diskussion og løsning af cases –
f.eks via CSR-spil etc.

CSR spil kan være en god måde at få engageret organisationen i processen på. I CSR-spillene præsenteres deltagerne for dilemmaer og problemstillinger, der skaber engagement og forståelse for CSR gennem diskussion og debat om tingene.

iconGron_01 Interviews
Interviews med ledere, mellemledere, ansatte
og andre stakeholdere.

Gennemførelse af interviews med et antal medarbejdere på alle niveauer er tidkrævende, men er som regel anstrengelserne værd. De giver et godt billede af organisationen og dens indstilling til CSR-projektet: Hvordan er virksomhedskulturen? Hvor forandringsparat er man? Hvilke barrierer kan projektet møde? Hvad gemmer der sig i øvrigt i organisationen? osv.

iconGron_01 Analyser og research
Analyser og anden research blandt kunder
og andre stakeholdere.

Analyse- og research er vigtigt indledende arbejde, fordi det er nødvendigt at vide, hvor virksomheden står, før vi diskuterer, hvor den skal hen.
Gennem grundigt analysearbejde tilfører vi derfor organisationen ny supplerende viden, hvis det er påkrævet.

CSR IMPLEMENTERING

Implementeringsfasen er kritisk, fordi den er afgørende for, om du får succes med din strategi. Selv en nok så god strategi er intet værd, hvis implementeringen af den i organisationen fejler. Derfor er det vigtigt at monitorere implementeringsprocessen under vejs, så der kan støttes og korrigeres, når tingene ikke sker som planlagt.

iconGron_01 Etablering af styregruppe
Start implementeringsfasen med at etablere en styregruppe, som har ansvaret for at drive CSR-projektet fremad, og som står for koordinering af alle aktiviteter omkring gennemførelse af strategien. Styregruppen handler på vegne af ledelsen som dennes forlængede arm, men det er stadig ledelsen, der har det overordnede ansvar for implementeringen.
Men hvor skal CSR-styregruppen placeres i organisationen?

Er det i HR-afdelingen? PR-afdelingen? I marketingafdelingen? Eller skal der oprettes en hel CSR-afdeling? Eller skal CSR netop være noget, der er placeret i alle afdelinger, og håndteres over alt i organisationen? Svaret er nok, at det afhænger af, hvad der fungerer bedst i den enkelte virksomhed. Vigtigst er, at direktionen påtager sig sin del af ejerskabet, og synliggør og støtter op om implementeringen af CSR-projektet, så det forankres i hele organisationen.

iconGron_01 Fordeling af opgaver og ansvar
En del af implementeringen består i at få omsat strategi til konkret handling. Ideelt set betyder det, at der på alle niveauer i organisationen skal være beskrivelser af hvad CSR-strategien betyder for hver enkelt medarbejder.
Spørgsmål som: Hvordan kan jeg bidrage til projektet? Hvad forventes der af mig, og hvad er mit ansvar?, skal man kende svarene på.

Derfor kan handleplaner og tjeklister – især i starten – være en god ting. Men som i enhver anden forandringsproces er det aller vigtigste, at man i alle dele af organisationen ved, hvorfor vi har valgt at arbejde med CSR, og hvorfor det er en rigtig god idé. Når alle i organisationen opfatter CSR-arbejdet som meningsfyldt, kan der træffes fornuftige CSR-beslutninger i hele organisationen – også uden at skulle slå op i håndbogen, og så er projektet godt på vej…

iconGron_01 Udnævn CSR-ambassadører
Det er indlysende, at topledelsen har en vigtig funktion som rollemodeller. Derfor skal de selvfølgelig udstråle, at de støtter projektet og finder det vigtigt. Men vi ved også fra forskningen omkring forandringsledelse og forandringskommunikation, at den største påvirkning af medarbejderne ‘på gulvet’ sker gennem nærmeste leder. Det kan være mellemledere, men måske især teamledere og andre på tilsvarende niveau.

Derfor er det vigtigt, at der i dette lag i organisationen findes ildsjæle, der kan og vil påtage sig rollen som forandringsagenter – eller CSR-ambassadører. Identificér ildsjælene og gør dem til CSR-ambassadører og nøglepersoner i implementeringsarbejdet. Det er CSR-ambassadørerne, der i den daglige praksis skal gå foran, og på den måde skabe forandringen i organisationen.

iconGron_01 Monitorere, synliggøre og forankre
Det er helt sikkert, at der under vejs i implementeringsfasen sker fejl. Ting, der ikke skulle ske, sker, og ting, der skulle ske, sker måske ikke. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at monitorere processen, så der kan korrigeres og støttes under vejs. Mange vælger at benytte forskellige managementsystemer som f.eks balanced score card i processen, men i en mindre organisation er det måske ikke nødvendigt. Hvad der derimod er nødvendigt er at definere de KPI’er, der skal holdes øje med og måske måles på, for at kunne bedømme projektets status.

Det er altid vigtigt at kunne dokumentere projektets status. Er projektet i en god gænge, og resultaterne nås, skal fremdriften synliggøres – for eksempel ved at fejre succes’erne. Det giver god moral og tro på tingene, som skaber yderligere fremdrift. De fleste vil gerne være en del af en succes.

iconGron_01 Løbende stakeholder dialog
CSR er rendyrket stakeholder relationsarbejde. Derfor er det grundlæggende vigtigt, at virksomhedens CSR-arbejde defineres i dialog med dens vigtigste stakeholdere. Det gælder de interne stakeholdere – først og fremmest medarbejderne – men selvfølgelig også de eksterne. CSR-initiativer, som i kundernes øjne er ligegyldige, giver det ikke mening at bruge kræfter på.

Så for at sikre at virksomhedens CSR-initiativer modsvarer kundernes og andre stakeholderes forventninger, er der derfor brug for tiltag, som engagerer de vigtigste stakeholdergrupper i virksomhedens CSR-arbejde eller, eller som i det mindste understøtter løbende dialog med dem.

iconGron_01 CSR-certificering
På CSR-området findes en række standarder inden for hvilke virksomhederne kan opnå en certificering. Det kunne være ISO 9001, OHSAS, ISO 14001, DS 26001, blot for at nævne nogen af dem. Kan virksomheden bruge en bestemt certificering som konkurrenceparameter, f.eks SA 8000, der specifikt omhandler leverandørkæden, er det selvfølgelig et aspekt, der taler for en

certificering, men ellers ser tendensen ud til at gå i modsat retning. Frem for at lade sig certificere, vælges ofte at følge en bestemt CSR-standard som f.eks ISO 26000, der ikke giver mulighed for en certificering, men som er en anerkendt vejledning, der kan arbejdes efter.

iconGron_01 CSR-markedsføring
Er CSR-rapportering omfattet af markedsføringsloven? CSR-arbejdet generelt og rapporteringen i særdeleshed skal styrke virksomhedens omdømme, som samfundsmæssig ansvarlig. Det er derfor vigtigt, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved virksomhedens markedsføring af dens samfundsmæssige indsats.

I det omfang man udgiver en rapport eller andet CSR-materiale, som lægges på virksomhedens web site eller trykkes og stilles til rådighed for kunder eller andre stakeholdere vil markedsføringslovens bestemmelser som udgangspunkt finde anvendelse. Det gælder dog ikke i business to business relationer.

Markedsføringsmaterialet skal som udgangspunkt overholde forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande.

Som en del af vores rådgivning sikrer vi, at rapporteringen er i overensstemmelse med forbrugerombudsmandens krav. Det betyder bl.a., at virksomheden skal kunne dokumentere de resultater, som angives i rapporteringen og at der ikke anvendes generelle miljømæssige eller etiske påstande som ”grøn”, ”miljøvenlig”, ”klimarigtig”, ”skånsom”, ”et etisk rigtigt valg”, ”sikring af velfærd”, ”bæredygtig” eller ”retfærdig” uden at disse dokumenteres.

iconGron_01 CSR-rapportering
Siden 2009 har det været et lovkrav, at de største danske virksomheder (i regnskabsklasse C og D) skal rapportere om samfundsansvar. Rationalet bag loven er, at virksomhederne ved at kommunikere om CSR-indsatsen, opnår en styrket global markedsposition. I 2013 har ca 1.100 virksomheder rapporteret om CSR til Erhvervsstyrelsen. CSR-rapporten behøver ikke følge en bestemt standard, hvis den blot fortæller:

– om virksomhedens politikker på CSR-området
– om hvordan politikkerne omsættes til handling og
– om hvad resultatet af CSR-arbejdet er blevet.

Uanset om virksomheden er omfattet af rapporteringspligt eller ej, kan det være en fordel at udarbejde en CSR-rapport. Rapporten er jo bindeleddet mellem indsatsen og belønningen. Kun ved at fortælle omverdenen om CSR-indsatsen bliver den synlig, og kan skabe good-will hos stakeholderne.

Men at kommunikere om etik og moral er som at balancere på en knivsæg, og kan let blive opfattet som selvrosende og negativt af læserne. Kommunikationsforskningen viser, at læserne på den ene side forventer, at virksomheden kommunikerer om CSR, men at de på den anden side ikke ønsker at høre om det – ihvertfald ikke, hvis det kommer fra virksomheden selv.

For at undgå at blive fanget i dette ’self-promotors paradox’, bygger vi derfor kommunikationen op omkring en række særlige kommunikationsstrategier, når vi arbejder med CSR-rapportering.

citat_zerofour

It is simple, really. Human health and the health of ecosystems
are inseparable.

Gro Harlem Brundtland

Gro Harlem Brundtland var formand for den FN-kommission, der skrev rapporten ’Vores fælles fremtid’ – oftest kaldet ’Brundtlandrapporten’.
Rapporten betragtes af mange som en tidlig milepæl på vejen mod udviklingen af CSR-begrebet, som vi kender det i dag.

nine-cases

9 Cases

Arbejder I med CSR?

De fleste virksomheder udviser ansvarlighed i den daglige drift, uden at tænke nærmere over det. Det sker helt naturligt, og i overensstemmelse med virksomhedens etik, kultur og værdier. Sådan er det sikkert også i din virksomhed, men måske kunne I med fordel tænke de initiativer I tager ind i et strategisk CSR-perspektiv?

Hvordan vil du beskrive din virksomheds CSR-indsats?

Herunder har vi beskrevet en række problemstillinger, som du måske kan genkende fra din egen virksomhed, og som du kan bruge som afsæt til at analysere din virksomheds udgangspunkt i forhold til det at arbejde med samfundsansvar og CSR.

Formålet er dels at gøre det lettere for dig, at beskrive din virksomheds udgangspunkt, dens udfordringer og dens muligheder – og med det som udgangspunkt at gøre det lettere for os at foreslå relevante CSR-initiativer, der kunne styrke din virksomheds konkurrencekraft.

Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
Case 6
Case 7
Case 8
Case 9

 

citat_zerothree

Det burde ikke hedde Corporate Social Responsibility,
men Corporate Social Opportunities, for det handler om muligheder

Ifølge Paul Polmans ’Sustainable Living Plan’ skal Unilever koncernen fordoble sit salg og halvere sit miljømæssige fodaftryk på 10 år.
Foreløbig er koncernens omsætning vokset med 40% på fire år, og ressourceforbruget er faldet.

Paul Polman, CEO, Unilever
csr-dream-team

CSR Dream Team

I csr360 tror vi på værdien af et stærkt engagement kombineret med forretningsforståelse og smalle, men dybe kompetencer – også når det gælder vores CSR-rådgivning. Derfor leveres vores rådgivning og de tilknyttede ydelser af et hold af fagligt stærkt funderede konsulenter, som er specialister på hvert sit felt.

Vi har selv en række stærke CSR-specifikke kompetencer, men kan ikke være specialister i alt. Der, hvor vi ikke selv er de absolut bedste, samarbejder vi derfor med håndplukkede eksterne samarbejdspartnere, der har komplementære specialkompetencer – samarbejdspartnere, som vi anser som de bedste på netop deres felt, og som derfor er en del af vores team.

 

Ole Andreasen, Partner

Ole Andreasen, Partner

CSR-rådgiver View Details
Poul Sögren MDD, EMCC

Poul Sögren MDD, EMCC

CSR- og Kommunikationsrådgiver View Details
Ole Andreasen, Partner

Ole Andreasen, Partner

CSR-rådgiver

Ole Andreasen
Partner i CSR360
Rådgiver om CSR med særligt focus på strategi, risk management og compliance.

Har en lang baggrund i den finansielle sektor, men også erfaring med etablering og drift
 af socialøkonomiske virksomheder.
Ole Andreasen er cand.jur. og bachelor i nordisk sprog og idræt

Poul Sögren MDD, EMCC

Poul Sögren MDD, EMCC

CSR- og Kommunikationsrådgiver

Poul Sögren, EMCC
Kommunikationsrådgiver og partner i csr360

Har ledelseserfaring fra en dansk højteknologisk eksportvirksomhed.
Har mere end 15 års erfaring med kommunikation og marketing. Har skrevet masterafhandling om
‘Udfordringer ved implementering af CSR i små- og mellemstore virksomheder’

AMR er en mindre rådgivningsvirksomhed, der har speciale i Asset Management – med Totaløkonomi/TCO/LCC, Lean og udvikling af ledelsessystemer som kerneområder.

Asset Management er kendetegnet ved helhedsbetragtninger og langsigtet tænkning. Asset Management skaber dermed grundlaget for, at ressourcer og aktiver kan udnyttes optimalt, til gavn for bl.a. interessenter, miljø og bundlinie. Asset Management er således særdeles interessant set i såvel et virksomheds- som i et bredere samfundsmæssigt perspektiv.

eVikali A/S udvikler bl.a. brugervenlige IT-løsninger til monitorering af alle former for processer i din produktion, i dit solcelleanlæg, i dine bygninger osv.
Løsningerne fremmer i sig selv bevidst forbrug af ressourcer, besparelser i CO2- udledning osv., og er derfor absolut relevante i en CSR-sammenhæng.

Conopor er en landsdækkende nichevirksomhed, som tilbyder professionel, evidensbaseret rådgivning til medarbejdere og til ledere ved 1:1 håndtering eller kurser.
Vi er rådgivere med en høj sundhedsfaglig baggrund og vores ønske er, at være på banen længe inden medarbejderen skifter job, har lav-performance eller oplever langtidssygefravær.
Som rådgivere har vi lang erfaring med håndtering både før og efter sygefraværet opleves på den enkelte medarbejder, men vi ved hvad der giver den største økonomiske og trivselsmæssige forskel for jer som virksomhed eller organisation og det vil vi gerne hjælpe jer med.

kontakt

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil høre mere om samfundsansvar og din virksomheds potientiale på området.


G-blad